CANSAT COPETITION KOREA

누구나 참여할 수 있는 캔위성 체험·경연대회 홈페이지 입니다.

대회이모저모
  • ▶ 대회이모저모
  • 커뮤니티
  • Home

2018 캔위성 경연대회 사전점검자료(PC3)

페이지 정보

  • 작성자 : 관리자
  • 작성일 : 18-08-09 21:38
  • 댓글 : 0건   조회 : 1,247회

첨부파일

본문

180808_200411 CONNECT to   test   [ 1c16cc ]
180808_200423 CONNECT to   test   [ 1c16cc ]
180808_200457 CONNECT to   test   [ 1c16cc ]
180808_200504 CONNECT to   test   [ 1c16cc ]
180808_200527 CONNECT to   test   [ 1c16cc ]
180808_200654 CONNECT to   test   [ 3d0498 ]
180808_212005 CONNECT to   CSH_Cansat   [ 438939 ]
180808_212020 CONNECT to   CSH_Cansat   [ 438939 ]
180808_212036 CONNECT to   CSH_Cansat   [ 438939 ]
180808_212055 CONNECT to   CSH_Cansat   [ 438939 ]
180808_212244 CONNECT to   CSH_Cansat   [ 438939 ]
180808_220535 CONNECT to   sada   [ 438935 ]
180808_220647 CONNECT to   SADA   [ 438935 ]
180808_220652 CONNECT to   SADA   [ 438935 ]
180808_220709 CONNECT to   SADA   [ 438935 ]
180808_220724 CONNECT to   SADA   [ 438935 ]
180808_221025 CONNECT to   SADA   [ 438935 ]
180808_221043 CONNECT to   SADA   [ 438935 ]
180808_221556 CONNECT to   MagenToms   [ 438937 ]
180808_221954 CONNECT to   SADA   [ 438935 ]
180808_222010 CONNECT to   SADA   [ 438935 ]
180808_222030 CONNECT to   SADA   [ 438935 ]
180808_222114 CONNECT to   SADA   [ 438935 ]
180808_222422 CONNECT to   SADA   [ 438935 ]
180808_222453 CONNECT to   SADA   [ 438935 ]
180808_222639 CONNECT to   SADA   [ 438935 ]
180808_223056 CONNECT to   can숲   [ 438938 ]
180808_232558 CONNECT to   SADA   [ 438935 ]
180808_232635 CONNECT to   SADA   [ 438935 ]
180808_232912 CONNECT to   SADA   [ 438935 ]
180808_232922 CONNECT to   SADA   [ 438935 ]
180808_232936 CONNECT to   SADA   [ 438935 ]
180808_233047 CONNECT to   SADA   [ 438935 ]
180808_233057 CONNECT to   SADA   [ 438935 ]
180808_234359 CONNECT to   SADA   [ 4af916 ]


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

대회소개 경연대회 체험캠프 자료실 커뮤니티 지난대회소개

전체메뉴닫기